top of page

Werkwijze
 

Samen bekijken we welke klachten er zijn. Waar hebben ze mee te maken? Hoe lang zijn ze aanwezig? In welke mate beïnvloeden ze jouw leven nu? Aan de hand daarvan stellen we een behandelplan op.  We kijken in welke frequentie gesprekken nodig zijn. Online gesprekken zijn ook mogelijk. Ik heb hiervoor een speciaal beveiligd programma waarmee we kunnen beeldbellen. We evalueren regelmatig samen of we op de goede weg zijn en of u tevreden bent.

 

In geval van crisis kunt u contact opnemen met de huisarts of buiten kantooruren met de crisisdienst. 

Voor waarneming tijdens mijn vakantie en eventueel ziekte kun u terecht bij mij  collega Hermanja Hage-Kok.

 

Mocht u toch klachten hebben of anderszins niet eens zijn met de gang van zaken, dan kunt u dit in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klachten richten tot de beroepsvereniging (NIP of LVVP).

(https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/)

 

Per 1 januari  2017is het verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben en te publiceren.

Dit is mijn kwaliteitsstatuut:

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapie praktijk Janice de Klerk

psychotherapiepraktijk Janice de Klerk

Naam regiebehandelaar: janice de klerk

E-mailadres: janicedeklerk@xs4all.nl

KvK nummer: 53490770

Website: http://psychotherapiepraktijkamsterdamklerk.vpweb.nl BIG-registraties: 79061395125 99061395116

Overige kwalificaties

Basisopleiding: UVA klinische psychologie AGB-code praktijk: 94-055016

AGB-code persoonlijk: 94-004874

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Depressieve klachten angstklachten eetstoornissen persoonlijkheidsproblematiek

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Janice de Klerk gz psycholoog/ psychotherapeut BIG GZ 79061395125 BIG psychotherapie 99061395116

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Hermanja Hage Kok (gz psycholoog) Michel Koek (gz psycholoog/ psychotherapeut) Alida van Doorn (gz psycholoog/ psychotherapeut) Verwijs naar NPI/ arkin. GGZ ingeest soms psyQ voor diagnostiek of het Leo Kannerhuis.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Bij diagnostiek vragen bijvoorbeeld is er sprake van autisme of ADD. Verwijzingen naar een groepsbehandeling indien geïndiceerd en gewenst. intensiever traject indien nodig. Groter team in geval van crisis gevoeligheid. Enkele keer naar maatschappelijk werk als bij de intake blijkt dat dit beter geïndiceerd is dan psychische hulp.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

k ben alleen bereikbaar op kantoortijden. Met cliënten maak ik afspraken waar ze terecht kunnen (crisis dienst) in geval van nood. Dit komt zeer zelden voor. de afgelopen jaren 1 keer. In dat geval heb ik met toestemming van de client contact opgenomen met de crisisdienst zodat zij wisten wat er gaande was en de client eventueel zou kunnen bellen. Dit is toen niet gebeurd. Soms is het nodig wat vaker af te spreken tussendoor of maak ik een extra bel afspraak. Mocht de client echt gevaar lopen (suïcidaal zijn) dan draag ik de casus over aan een bevoegde instelling (arkin).

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: niet nodig

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: achmea cz multizorg

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://psychotherapiepraktijkamsterdamklerk.vpweb.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://psychotherapiepraktijkamsterdamklerk.vpweb.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: https://www.lvvp.info

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

lvvp

Link naar website: https://www.lvvp.info

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

NIP LVVP

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: http://psychotherapiepraktijkamsterdamklerk.vpweb.nl/ werkwijze

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Hermanja Hage Kok

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://psychotherapiepraktijkamsterdamklerk.vpweb.nl/voor-verwijzers

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De cliënt neemt contact met mij op dat kan middels een formulier op mijn website of via de mail of telefoon. ik bespreek kort de indicatie, of er een verwijzing is van de huisarts. Bij welke verzekeringsmaatschappij de cliënt is aangesloten en vertel wat dit betekent voor de vergoeding. We bespreken de wachttijd die ook zichtbaar is op mijn website. We maken een eerste afspraak ter kennismaking waarin beide partijen kunnen bekijken beslissen of een verdere werkrelatie vruchtbaar zou zijn. Dit bespreken we en we gaan aan de slag of ik verwijs door/terug. De cliënt vult vragenlijsten van de ROM in en ik maak een (voorlopig) behandelplan.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Janice de Klerk

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: nee

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Janice de Klerk

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Janice de Klerk

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik evalueer mondeling met de patient en noteer deze bespreking in mijn dossier

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Ik evalueer mondeling regelmatig de behandeling met de cliënt tijdens de sessie.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 3 maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Mondeling bij evaluatie en afsluiting

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Janice de Klerk Plaats: Hiversum Datum: 01-11-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

bottom of page